تبلیغات متنی

گیتی گشت
رویال گشت
ایجاد وبلاگ
هانیا بلاگ
ساخت بلاگ
خبراول
املاک هومکده
املاک کاشانه
آموزشگاه زبان
ایمن سرا
ایده پردازان
خانه هوشمند
خانه هوشمند
هوشمند سازی ساختمان
دوربین مداربسته

ایده پردازان

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت هفدهم

[ad_1]

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت هفدهم

آنچه گذشت: قسمت شانزدهم

رمان عاشقانه منفی عشق “قسمت هفدهم”

مامان بازگريه کردوادامه نداد نميدونم چه اصراري بود که همه ميخواستن منو شوهربدن اعصابم خورد شده بود معني حرفاشونو نميفهميدم قراردادن يه نفرجاي علي برام غيرممکن بود اما به خاطر مادرسکوت کردم ووارد خونه شدم.

خونه هم ديگه عطرقديم نداشت برام همه چيز سرجاش بود فقط علي نبود علي اي که همه ي دنياي من بود همه ي دلخوشي من همه ي عطر شمعدوني هاي دور حوض همه ي بوي نم صبح هاي باغ همه شلوغي هاي نذري عزاداري وهيئت ها همهه درس ودانشگاه علي بواي من زندگي بود وحالا من ازهمه ي اينا محروم بودم همروداشتم اما ديگه برام رنگ وبوي قديم ونداشت چون ديگه کسي نبود که براي بودنش اميد داشته باشم نگاهمو به عکس روي ديوار دوختم علي من کجايي
تابستان ۱۳۶۴

دوساله که ازرفتنت ميگذره نيستي ببيني خيلي چيزاعوض شده نيستي ببيني فاطمه خواهرعزيز.دوردونت مادر شده مادرت توخيريه مسجد کارميکنه ودوست وهمرزمت اميرعباس ديگه حتي لبخندم نميزنه وسرش وحسابي با جنگ گرم کرده انگاري ميخواد انتقامتو يه تنه بگيره علي ولي من …
من هنوز همون ليلي خودتم هيچ فرقي نکردم فقط چند تا تار موي زمخت سفيد دراوردم که شدن اينه دق مامان
شايد کوتاهشون کردم شايدم نه اخه تودوست نداشتي موهاموکوتاه کنم اما مامان بادبدن سفيد شدنش غصه ميخوره ميگه توواميرعباس جون به لبم کرديد ميگه هردوتون تنمو ميلرزونيد

مهري هنوزم چشمش دنبال اميرعباسه مامان که خيلي دوست داره بهم برسن اما اين اميرسردنده لجه انگاري به هيچ صراطي مستقيم نيست ولي رفت وامدشون هنوزم زياده بيا بروتوخواب اميرعباس بگو که ازدواج کنه بگو سه ساله داره ميره ومياد بهش بگو بسه شايد حرفتوروگوش کردوخيال مامان حداقل ازون راحت شد
سنگ قبرت خيلي خاک گرفته بود حسابي تميزش کردم اگه کاري نداري برم بيمارستان
راستي يه فکري چند وقتيه توذهنمه ميخوام ببينم نظرتوچيه ميخوام برم اهواز اونجا خيلي نيرو لازمن ميخوام برم کمکشون به نظرت خوبه ؟؟؟معلومه که ميگي اره حتما بيا توخوابم بگو راستي چرابه خوابم نمياي انگاريادت رفته منوها
خب ديگه برم بازم ميام پيشت اون دنيا نري پيش حوري ها حسابي حسوديم ميشه
اخرين شيشه ي گلابم روي سنگ ريختم وبلند شدم هيچ وقت نميذاشتم اين عطرگلاب ازروي خاکش بپره هميشه تجديدش ميکردم همه ي چادرم هم بوي گلاب گرفت الان همه پرستارا ميفهمن طبق معمول کجا بودم
شمع بالاسرشم فوت کردم وبرگشتم
_سلام
صداي مردانه اما ارام …بللللله صداي مصطفي ست بازچرا سروکلش پيداشده خدا عالمه به طرف صدا برگشتم سرخاک علي مشغول فاتحه بودوبه دقت چهرشو موشکافي ميکرد
_سلام اقا مصطفي رسيدن بخير
ازجاش بلند شدومستقيم جلوروم ايستاد اما نگاهش طبق معمول به زمين بود
_ممنون تازه الان رسيدم معمولا اول ميام سرخاک مادربزرگم
_چه خوب!بااجازتون من برم بيمارستان
_ميرسونمتون
تحمل ماشينش برام سخت بود جوري رفتارميکرد که انگاري به زورسوارشدم براي همين گفتم
_خيلي ممنون من خودم ميرم ميخوام قدم بزنم
چند قدمي جلو رفتم ازصداي پاش فهميدم داره مياد واي اين غصا قورت داده چي ازجونم ميخواد
_نه هوا گرمه سوارشيد
درب ماشينوبازکردومنتظر موند نگاهمربلند کردمو به چهره اش دوختم سفيدي صورتش باگرما تبديل به سرخي شده بود وعينک افتابيش برازنده ترش کرده بود..
بااکراه سوار شدم سريع رفت وازونور ماشين سوارشدوحرکت کرد خداخداکردم زودتربه بيمارستان برسيم هواي ماشينش نفسمو تنگ ميکرد کمي پنجره روپايين کشيدم ولي ازشانس بدم دستگيرش کنده شد
_اخ دراومد ببخشيد
بدون عکس العملي نگاهي گذرا به دستگيره کردودوباره به جلوخيره شد
_اشکال نداره اگه گرمتونه براتون نوشيدني بگيرم
_نه ممنون
ازلهجه من خندش گرفت اما جلوي خودشو گرفت وحرفي نزد احساي بدي داشتم دلم ميخواست پياده شم
_ميشه نگه داريد؟
_اينجا که بيمارستان نيس
_منکه به شما نگفتم بيمارستان ميرم
_حرفاتونوشنيدم
واي خدا اين ازکي اونحا بود فضول بدبخت اخماموکردم توهم ازش متنفرشدم فکرکرده تهرانيه يعني همه چي داره

حالا اهواز براي چي ميخوايد بريد
واي خدا اين ديگه کيه حرف نميزنه نميزنه وقتي هم ميزنه ول کن نيس جوابشو ندادموبه بيرون خيره شدم
_سوال پرسيدم
_خدمت به رزمنده ها شما که همه چيزه شنيدبن
حرصم ازدستش درميومد اقابالاسر
دلم نميخواست به لهجه م بخنده براي همين باهاش حرف نميزدم بالاخره تابلو ببمارستانوديدم ازخوشحالي بال دراوردمو خودموازماشين بيرون انداختم
_ممنون لطف کردين
_خواهش ميکنم سلام برسونين
طبق معمول با جديت گازشو گرفت ورفت وارد بيمارستان شدم فاطمه با شکم بزرگش توراهرونشسته بود
_اينجا نشستي چي کار اصلا بااين وضعيتت اينجا چيکار ميکني
_دلم توخونه اروم نگرفت کلي هم بايوسف دعوام شد نميدونم چرا انقدربهونه گيرشده اين مرد
_وا بهونه گيرواسه چي؟تو حال خوب نيس حساس شدي
_نميدونم اين بچه هم اعصاب برام نذاشته کي مياد بيروم راحت شم
_پاشو بروخونه برواستراحت کن انقدرم به يوسف سخت نگيرپاشو
_واي ليلي دلم تنگه دوران مجرديه خوش به حالت
حرفش برام سنگين بود کجا خوش به حالم من اگه علي روداشتم که ……
_ليلي بازبغض نکن …عجبا نميشه باتوهم حرف زد مثله اميرعباس شدي …پاشم برم خونه
فاطمه ازجاش بلند شدورفت مسخره بود من حسرت اونوميخوردم واون حسرت منو
بعد ازپايان شيفتم رفتم خونه براي اولين بار مامان يابابابيرون درحال غصه خوردن نبودن مثله اينکه خداروشکر همه چيز خوب شده بود براي من خوب شدن اوناهم بس بود
دروبازکردم بوي کتلت مشامموپرکرد ودلم حسابي ضعف رفت مامان تواشپزخونه مشغول پخت وپز بود
_سلام مامانم خيلي وقت بود کتلت درست نکرده بودي
_ازبس سرپا وايسادن داره اعصابم نميکشه مادر
_حالا اعصابت اومد سرجاش خداروشکر
_اره برو بابات باهات حرف داره مادر منم برات چايي ميارم برو
دلم شور افتاد يعني معني خوشحاليشون چي بود بابا روي مبل مشغول گرش دادن به راديو بود
_سلام بابا
_سلام دخترم خسته نباشي
باترسولرزنشستم يعني چي ميخواست بگه باباصداي،راديوروبست و عينکشو به چشمش نزديک کردميخواستم باهات حرف بزنم
_بفرمايي
_ببين دخترم دوساله از شهيد شدن اون خدابيامرز ميگذره ديگه وقتشه به فکر خودت باشي بابا
_بابا من به فکرخودم هستم راهمو انتخاب کردم
_درسته ولي راه اصلي وجهاد اصلي توتشکيل خانوادست اون مادرتوببين هرروز داره غصه ميخورهانصاف نيس بابا خودتم ميدوني کهازسن ازدواجت گذشته نزديک بيست وپنج سالته اگه زودتربه فکرنباشي خدايي نکرده نميتوني جبرانش کني تاالانم که چند تا خواستگارورد کردي ماهم به احترام خاک اون خدابيامرز صبرکرديم ولي ديگه وقتشه فکراتوبکني
_کسي حرفي زده بابا
باباکمي جابه جا شدومادرهم باسيني چاي اومد

اره امروز سعادت پوراومده بود اجازه بگيره براي فرداشب
_سعادت پور؟
_اره مصطفي
_حالا مهري گذاشت اين برداشته
مامان اخماش توهم رفت وگفت
_اين چه حرفيه دختر خجالت بکش
_مامان جان من نميخوام عروس بشم نميتونم الان ازدواج کنم من همه زندگيم شده علي،چه جوري برم توخونه يکي ديگه
بابا_اشتباهت همينه دخترم والله علي هم راضي نيس تواينجوري پاش وايسي مهلت صيغتونم که دوساله تموم شده به خودت بيا بابا اصلا مصطفي رونميخواي هيچ اشکال نداره اونم بايد نظرت،جلب ميکرد ولي خب به فکر خودت باش
_بابا اصلا بحث مصطفي نيس هرمردديگه اي هم جاي مصظفي بياد نظر من همينه باازدواج مخالم
مامان باز بغض کردودرحالي که سرشو تکان ميدادوزيرلب غرولند ميکرد به اشپزخونه برگشت
بابا_دوسال حرفت شده نه ليلي فاطمه روببين يه بچه هم داره اما توچي توکه يه سالم بزرگتري توفقظ چند ماه زن علي بودي حالا اجازه بده مهر مصظفي هم به دلت ميفته هان دخترم؟؟؟
چهره مظلوم بابا که منتظر جواب بود اشکهاي مادرکه تمام صورتشو ازغصه خيس کرده بود ………واي خدابايد چي جواب ميدادم خدايا منم شهيد ميکردي وخلاص منم ميبردي پيش علي مگه جي ميشد حالا من جواب غصه هاي اين دونفر که تواين دوسال پيروشکسته شدن وچي بدم
اخ بابا کاش انقدرچهره ي پيرولهجه ي دوست داشتنيت مظلوم نبودن اينطوري بهتر تصميم ميگرفتم
سرموانداختم پايين ياد چهره ي حق به جان مصظفي افتادم مثله هميشه ازکارش بدم اومد خب ميتونست اول به خودم بگه اونطوري يه نه ميگفتم خلاص انگار چون سنش زياد بوذمنو حساب نميکردشاديدم عرضشونداشت راستي چرا اون تاالان ازدواج نکرده بود ماده سال اختلاف سني داشتيم يعني الان سي وپنج سالشه ذهنم پرازسوال وجواب شد بابا هنوز منتظر بود نگاهم ميکرد
بابا_توبزاربا خودش حرف بزني نشد بگونه به خدا من نديدم تاحالا به زني بد نگاه کنه يا کج بره پسره معتمديه مثله اون خدابيامرزحلال وحروم سرش ميشه
نه هيچ کس مثله علي نبود ولي باباراست ميگفت مصظفي چشم پاک ونجيب بودچي بايد ميگفتم زير لب با پايين ترين صداي ممکن گفتم
_هرطور صلاحه
حرف خودم مثله پتک خورد توسر خودم رفتم تواتاق قاب عکس علي اولين چيزي بود که ديدم واي انقدرشرمندم نکن اونجوري نگاهم نکن ميدونم بدت مياد اما چاره اي نيس ردش ميکنم بره قول ميدم به خاطر دل مامان وبابا بود
باورم کن علي يا اصلا بيا توخوابم واقعا چرا نمياي نکنه به قول بابا ازم ناراحتي منکه نميفهم خودت بيا بهم بگو علي خودت بيا

طبق معمول امشبم که نيومدي توخوابم
اولين جمله اي که صبح ها با خودم ميگفتم اين بود تنها دلخوشيم ديدنش توخوابم بود که نميدونم چرا اينم ازم دريغ ميکرد شايد به خاطر ناشکري هام شايدم لايقش نبودم هيچ وقت
باخستگي از جابلند شدم تصوير قاب عکسش تواينه افتاده بود طبق معمول سلام کردم وقاب عکسشوبرداشتم و بوسيدم
صداي دمپايي،روفرشي مامان نزديک شد داشت ميومد تواتاق اگه قاب عکسوتودستم ميديد باز گريه ميکرد سريع گذاشتمش روي ديوار رومشغول جمع کردن رو رختخوابم شدم مامان دروباژکردو وارد شد…

ادامه دارد…

ادامه این رمان را فردا در سایت اولی ها بخش کتاب و رمان بخوانید…

Loading…

[ad_2]

لینک منبع

رونالدو یازدهمین ورزشکار شیک‌پوش‌ جهان شد + عکس

[ad_1]

رونالدو یازدهمین ورزشکار شیک‌پوش‌ جهان شد + عکس: کریستیانو رونالدو در لیست ورزشکاران برتر جهان از نظر شیک‌پوش‌ترین در رتبه یازدهم قرار گرفت.

مجله آمریکایی «sports illustrated» لیستی از بیست ورزشکار برتر از نظر شیک‌پوشی و مد روز بودن منتشر کرد که رونالدو در این لیست در رتبه یازدهم قرار دارد.

[ad_2]

لینک منبع

دانلود آهنگ جدید رستاک به نام لعنت به سه تامون

[ad_1]

Download Ahang Jadid Hik’ [ndn Lanat Be Settamoon Rastaak vsjh; آهنگ جدید رستاک ترانه لعنت به سه تامون از رستاک جدیدترین آهنگ رستاک دانلود آهنگ با کیفیت اورجینال دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ رستاک به نام لعنت به سه تامون دانلود آهنگ لعنت به سه تامون دانلود رایگان آهنگ رستاک بنام لعنت به سه تامون دانلود موزیک با لینک مستقیم دنیام تاریکه همرنگ چشماشه لعنت به سه تامون

-

دانلود رایگان آهنگ جدید و بسیار زیبای رستاک به نام لعنت به سه تامون

ترانه: سامان ناجیون / ملودی: رستاک / گیتار و میکس: آبان حبیبی

دانلود آهنگ جدید رستاک به نام لعنت به سه تامون

دانلود موزیک با لینک مستقیم و کیفیت اورجینال در ادامه ی مطلب …

Hik’ [ndn vsjh;

[دانلود با کیفیت 128 با حجم 2.3 مگابایت] [دانلود با کیفیت 320 با حجم 5.8 مگابایت]

Download Ahang Jadid

Rastaak – Lanat Be Settamoon

متن ترانه ی لعنت به سه تامون با صدای رستاک:
دنیام تاریکه همرنگ چشماشه
لعنت به اونی که الان باهاشه
لعنت به اونی که قلبش رو سنگ کرده
اونی که دنیامو میدون جنگ کرده
..میدون جنگ کرده
لعنت به شب هایی که بی تو سر میشه
لعنت به قلبی که دیوونه تر میشه
لعنت به دنیا و لعنت به این حالم
لعنت به مردی که با تو پدر میشه
هر کاری که میکردم نشم فراموشت
لعنت به حسی که گفتم در گوشت
لعنت به پاییز و لعنت به تابستون
لعنت به هر فصلی که سر میکنی با اون
لعنت به آبان و روزای بارونی
لعنت به حالی که دلواپس اونی
لعنت به احساسی که کم نشد اصلا ً
لعنت به سه تامون
هم تو هم اون هم من


کانال تلگرام دوستی ها

مطالب پیشنهادی:

لینک های مفید:

» راهنمای دانلود از لینک های دانلود سایت

» آموزش سوئیچ و تغییر زبان فیلم های دو زبانه

» آموزش اضافه کردن صدای دوبله فارسی به ویدیوها

» دانلود نرم افزار پخش کننده ویدئوهای کم حجم x265 HEVC

» آموزش رفع ارور و تعمیر فایل های RAR هنگام اکسترکت Extract

دانلود

[ad_2]

لینک منبع

دانلود دوبله فارسی فیلم کلاهبرداران The Con Artists 2014

[ad_1]

Free Download Movie The Con Artists 2014 x265 HEVC بدون سانسور دانلود دوبله فارسی فیلم کلاهبرداران The Con Artists 2014 دانلود زیرنویس فارسی دانلود فیلم The Con Artists 2014 720p دانلود فیلم The Con Artists با کیفیت 1080pBluRay دانلود فیلم کلاهبرداران The Con Artists 2014 دانلود مستقیم فیلم The Con Artists 2014 دوبله فارسی فیلم کره ای فیلمهای روز دنیا کلاهبرداران

-

دانلود رایگان دوبله فارسی فیلم کلاهبرداران The Con Artists 2014

دو زبانه با لینک مستقیم و کیفیت 1080p BluRay + 720p BluRay

دانلود دوبله فارسی فیلم کلاهبرداران The Con Artists 2014

نام فیلم: کلاهبرداران – The Con Artists | ژانر: اکشن | محصول کره جنوبی | انتشار: 2014

زبان: دوبله فارسی + انگلیسی | زیرنویس فارسی: ندارد | مدت زمان: 01:57:02

حجم: 1.62 گیگابایت + 958 مگابایت + 400 مگابایت | امتیاز: 6.6 از 10

خلاصه داستان:
یک گروه متخصص و حرفه ای در سرقت تنها 40 دقیقه زمان دارند تا وجه کلانی را که در یک ساختمان خصوصی مخفی شده است را بدزدند و تحویل آدم خلافکاری که آنها را مجبور به این کار کرده دهند…

عوامل دوبلاژ:
افشین زی‌نوری، نازنین یاری، کسری کیانی، شایان شامبیاتی، غلامرضا صادقی، جواد پزشکیان، آبتین ممدوح، علی منصوری راد و…

(دانلود با کیفیت 1080p با حجم 1.62 گیگابایت)

Download Download

Free Download Movie

(دانلود با کیفیت 720p با حجم 958 مگابایت)

Download Download

دانلود فیلمهای روز دنیا بدون سانسور

(دانلود با کیفیت 480p با حجم 476 مگابایت)

Download Download

nhkg,n tdgl [ndn

(دانلود صوت دوبله موسسه با حجم 107 مگابایت)

Download Download

دانلود فیلم کلاهبرداران با دوبله فارسی The Con Artists 2014


کانال تلگرام دوستی ها

مطالب پیشنهادی:

لینک های مفید:

» راهنمای دانلود از لینک های دانلود سایت

» آموزش سوئیچ و تغییر زبان فیلم های دو زبانه

» آموزش اضافه کردن صدای دوبله فارسی به ویدیوها

» دانلود نرم افزار پخش کننده ویدئوهای کم حجم x265 HEVC

» آموزش رفع ارور و تعمیر فایل های RAR هنگام اکسترکت Extract

دانلود

[ad_2]

لینک منبع

دانلود Call of Duty : Heroes 4.1.0 بازی ندای وظیفه اندروید

[ad_1]

دانلود Call of Duty : Heroes 4.1.0 بازی ندای وظیفه اندروید

Call of Duty Heroes دانلود Call of Duty : Heroes 4.1.0 بازی ندای وظیفه اندروید

Call of Duty : Heroes نسخه ی جدید از بازی فوق العاده زیبا و پرطرفدار ندای وظیفه از استودیوی بازیسازی Activision Publishing این بار با سبک استراتژیکی برای دستگاه های اندرویدیست. در این بازی شما فرماندهی ارتشی از قهرمانان، سربازان نخبه، هواپیماهای بدون سرنشین را بر عهده می گیرید و باید به دشمنان حمله کنید و ساعت ها خود را سرگرم سازید. بازی به صورت کاملا سه بعدی طراحی شده است و در ابتدا یک پایگاه کوچک در اختیار شما قرار می گیرید که می بایستی آن را توسعه داده و آن را به یک پایگاه غیر قابل نفوذ تبدیل کنید.

 

 

برخی از ویژگی های بازی استراتژی Call of Duty®: Heroes اندروید :

* انواع هواپیماهای بدون سرنشین، پهپاد، بسته مراقبت و توپچی هلی کوپتر

* ساخت و ارتقاء پایگاه خود

* دفاع از پایگاه خود در برابر مهاجمان

* امکان ایجاد تیم و اتحاد با دوستان برای اهدا سربازان و تسلط بر دشمنان

* طراحی شده به صورت کاملا سه بعدی و اچ دی

* دارا بودن گرافیک عالی به همراه صداگذاری مهیج و عالی

توجه :

۱ – بازی Call of Duty®: Heroes آنلاین است و برای هر بار بازی کردن و اجرای آن به اینترنت نیاز دارید.

۲ – بازی نیاز به دانلود دیتای اضافی است که در هنگام اجرا به آسانی دانلود می شود.

 

 

تغییرات این نسخه :

– اصلاح سرعت که در آن واحد ترک پناهنگاه و ارتباطات با مرکز

– 2.6 هدیه ارتقا

– رفع اشکال مختلف و بهینه سازی

– اضافه شدن امکان دعوت دوستان فیسبوکی

 

 

 

Call of Duty Heroes 1 300x225 دانلود Call of Duty : Heroes 4.1.0 بازی ندای وظیفه اندروید Call of Duty Heroes 5 300x225 دانلود Call of Duty : Heroes 4.1.0 بازی ندای وظیفه اندروید Call of Duty Heroes 4 300x225 دانلود Call of Duty : Heroes 4.1.0 بازی ندای وظیفه اندروید 

تلگرام پارسی دانلود

مشخصـات

  گزارش نسخه جدید


 • حجم : 65.0 مگابایت
 • فرمت : apk
 • ورژن : v4.1.0
 • اندروید : 2.3.3 و بالاتر
 • منبع : پارسی دانلود
امتیاز دهید :

Loading…اگر در این مطلب سوال و یا مشکلی دارید کارشناسان ما در هميار رايانه به صورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستند تماس از طریق خط ثابت با شماره : 9099071728

تبلیغات

لینک هـای دانـلود

نکـات و راهنمـا

 • برای دانلود فایل ها از آخرین نسخه نرم افزار IDM دانلود منیجر استفاده کنید.
 • در صورتی که بعد از دانلود فایل در هنگام اکسترکت کردن با ارور مواجه شدید به اینجا مراجعه کنید.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
 • فایل هایی که چند پارت دارند را به صورت کامل ( همه پارت ها ) دانلود کنید و در کنار یکدیگر قرار دهید ، سپس پارت اول را انتخاب کرده ، راست کلیک کند و گزینه Extract را کلیک کنید.
 • برای باز کردن فایل های فشرده از نرم افزار WinRAR استفاده کنید.
 • در صورتی که در هنگام اکسترکت کردن اروری مشاهده کردید پارت مورد نظر را Repair کنید مشکل رفع خواهد شد.
 • جهت آموزش تغییر صوت فیلم و سریال ها اینجا کلیک کنید.
 • برای نصب بازی ها و کار با فایل های ISO از نرم افزار Ultra ISO استفاده کنید.
 • برای اجرای فایل ها تصویری با کدک x265 از آخرین ورژن نرم افزار KMPlayer استفاده کنید.

[ad_2]

لینک منبع

دانلود Sniper 3D Assassin Gun Shooter 2.0.2 بازی تک تیرانداز قاتل اندروید

[ad_1]

دانلود Sniper 3D Assassin Gun Shooter 2.0.2 بازی تک تیرانداز قاتل اندروید

PhotoMath1 1 دانلود Sniper 3D Assassin Gun Shooter 2.0.2 بازی تک تیرانداز قاتل اندروید

Sniper 3D Assassin شما در نقش یک تک تیرانداز حرفه ای هستید که باید عملیات های مختلفی را انجام دهید. رهایی گروگان، کشتن مجرمین و … از جمله این ماموریت ها می باشد. کنترل بازی بسیار آسان است، کافیست گوشی یا تبلت خود را به طرفین کج کنید تا بتوانید اهداف خود را نشانه‌گیری کنید؛ پس از اتمام نشانه گیری هم با لمس صفحه میتوانید به سمت هدف شلیک کنید. بازی دارای گرافیک عالی و آیتم های بی نظیری می باشد که بدون شک شما را شگفت زده خواهد کرد و در هنگام بازی احساس می کنید که واقعا در نقش یک تیرانداز می باشید. توسط استودیوی بازیسازی Fun Games For Free منتشر شده و دارای محیط 3 بعدی می باشد و موفق شده امتیاز 4.5 از 5 را در گوگل پلی کسب کند. هم اکنون میتوانید ابن بازی اکشن را از سایت پارسی دانلود دریافت نمایید.

 

——————————————————————————————————

 خرید عظیم ترین مجموعه پک اندروید 2016

قیمت محصول :  150 هزار تومان  13 هزار تومان

 more دانلود Sniper 3D Assassin Gun Shooter 2.0.2 بازی تک تیرانداز قاتل اندروید

این محصول در 4 دی وی دی اورجینال عرضه می شود.

در صورت داشتن هرگونه سوال با ما در ارتباط باشید

پل های ارتباطی ما : 44824488-021

——————————————————————————————————

 

 

برخی از ویژگی های بازی تک تیرانداز قاتل :

– وجود ماموریت های مختلف

– دارای گرافیک 3 بعدی

– کنترل آسان بازی و دوربین

– وجود سناریوها و اهداف متعدد

– نسخه فول آنلاک بازی

 

 

تغییرات این نسخه :

 

 

تصاویری از محیط بازی :

com.fungames.sniper3d screen 9.jpeg 153x84 دانلود Sniper 3D Assassin Gun Shooter 2.0.2 بازی تک تیرانداز قاتل اندروید com.fungames.sniper3d screen 10x355 153x84 دانلود Sniper 3D Assassin Gun Shooter 2.0.2 بازی تک تیرانداز قاتل اندروید com.fungames.sniper3d screen 13x355 153x84 دانلود Sniper 3D Assassin Gun Shooter 2.0.2 بازی تک تیرانداز قاتل اندروید

 

the BEST sniper game for Android

FIGHT the global war on crime and become the ULTIMATE SHOOTER

AIM and SHOOT! get yourself a gun and KILL THEM ALL

 • ultra REALISTIC 3D graphics and cool animations
 • HUNDREDS of thrilling MISSIONS
 • tons of letal WEAPONS
 • ADDICTING gameplay
 • EASY and INTUITIVE controls

تلگرام پارسی دانلود

مشخصـات

  گزارش نسخه جدید


 • حجم : 51.1 + 50.8 مگابایت
 • فرمت : apk
 • رده سنی : +18
 • ورژن : v2.0.2
 • اندروید : 2.3.2 و بالاتر
 • امتیاز گوگل پلی : 4.6 از 5
 • منبع : پارسی دانلود
امتیاز دهید :

Loading…اگر در این مطلب سوال و یا مشکلی دارید کارشناسان ما در هميار رايانه به صورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستند تماس از طریق خط ثابت با شماره : 9099071728

تبلیغات

لینک هـای دانـلود

نکـات و راهنمـا

 • برای دانلود فایل ها از آخرین نسخه نرم افزار IDM دانلود منیجر استفاده کنید.
 • در صورتی که بعد از دانلود فایل در هنگام اکسترکت کردن با ارور مواجه شدید به اینجا مراجعه کنید.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
 • فایل هایی که چند پارت دارند را به صورت کامل ( همه پارت ها ) دانلود کنید و در کنار یکدیگر قرار دهید ، سپس پارت اول را انتخاب کرده ، راست کلیک کند و گزینه Extract را کلیک کنید.
 • برای باز کردن فایل های فشرده از نرم افزار WinRAR استفاده کنید.
 • در صورتی که در هنگام اکسترکت کردن اروری مشاهده کردید پارت مورد نظر را Repair کنید مشکل رفع خواهد شد.
 • جهت آموزش تغییر صوت فیلم و سریال ها اینجا کلیک کنید.
 • برای نصب بازی ها و کار با فایل های ISO از نرم افزار Ultra ISO استفاده کنید.
 • برای اجرای فایل ها تصویری با کدک x265 از آخرین ورژن نرم افزار KMPlayer استفاده کنید.

[ad_2]

لینک منبع

دانلود BlackPlayer EX v20.33 نرم افزار موزیک پلیر حرفه ای برای اندروید

[ad_1]

دانلود BlackPlayer EX v20.33 نرم افزار موزیک پلیر حرفه ای برای اندروید

blackplayer ex دانلود BlackPlayer EX v20.33 نرم افزار موزیک پلیر حرفه ای برای اندروید

 

نرم افزار BlackPlayer EX یکی از یهترین و کم نظیر ترین نرم افزار های پخش کننده موزیک است که توسط استودیو KodarKooperativet به گوگل پلی عرضه شده و تمام ویژگی های موزیک پلیر های دیگر را دارا میباشد.
این برنامه به دلیل ویژگی های فوق العاده ای که دارد به سرعت به یکی از معروف ترین موزیک پلیرها تبدیل شده که یکی از مهمترین ویژگی های این نرم افزار داشتن 10 کالر اسکنت و 3تم تنوع است که توانسته خواسته کاربران را برآورده کند. هم اکنون می توانید این موزیک پلیر بی نظیر را از وب سایت پارسی دانلود دریافت نمایید.

 

 

برخی دیگر از ویژگی های بازی BlackPlayer EX :

 • دارای 6 فونت اضافی و قابلیت استفاده از فونت سیستم
 • دارای 8 تم فوق العادع برای نمایش
 • قفل چرخش صفحه نمایید
 • امکان تغییر و مرتب سازی  Library
 • قابلیت تنظیم پوشه ها و شبکه های سفارشی برای هنرمندان و آلبوم ها
 • ویدجت عالی و شناور برای کنترل پخش موزیک
 • و …

 

 

تغییرات این نسخه :

 • رفع اشکالات و بهود عملکرد

 

 

 

تصاویری از محیط بازی :

 

 

BlackPlayer Exclusive – Premium MP3 Music Player

Extra features:

– Light theme!

– 6 Extra Fonts, including option to use System font.

– 11 Color accents.

تلگرام پارسی دانلود

مشخصـات

  گزارش نسخه جدید


 • حجم : 11.7 مگابایت
 • فرمت : apk
 • رده سنی : +3
 • ورژن : v20.33
 • اندروید : 2.3.3 و بالاتر
 • امتیاز گوگل پلی : 4.6 از 5
 • منبع : پارسی دانلود
امتیاز دهید :

Loading…اگر در این مطلب سوال و یا مشکلی دارید کارشناسان ما در هميار رايانه به صورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستند تماس از طریق خط ثابت با شماره : 9099071728

تبلیغات

لینک هـای دانـلود

نکـات و راهنمـا

 • برای دانلود فایل ها از آخرین نسخه نرم افزار IDM دانلود منیجر استفاده کنید.
 • در صورتی که بعد از دانلود فایل در هنگام اکسترکت کردن با ارور مواجه شدید به اینجا مراجعه کنید.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
 • فایل هایی که چند پارت دارند را به صورت کامل ( همه پارت ها ) دانلود کنید و در کنار یکدیگر قرار دهید ، سپس پارت اول را انتخاب کرده ، راست کلیک کند و گزینه Extract را کلیک کنید.
 • برای باز کردن فایل های فشرده از نرم افزار WinRAR استفاده کنید.
 • در صورتی که در هنگام اکسترکت کردن اروری مشاهده کردید پارت مورد نظر را Repair کنید مشکل رفع خواهد شد.
 • جهت آموزش تغییر صوت فیلم و سریال ها اینجا کلیک کنید.
 • برای نصب بازی ها و کار با فایل های ISO از نرم افزار Ultra ISO استفاده کنید.
 • برای اجرای فایل ها تصویری با کدک x265 از آخرین ورژن نرم افزار KMPlayer استفاده کنید.

[ad_2]

لینک منبع

دانلود Sygic GPS Navigation 17.2.5 جدیدترین نسخه سایجیک اندروید

[ad_1]

دانلود Sygic GPS Navigation 17.2.5 جدیدترین نسخه سایجیک اندروید

sygicgps دانلود Sygic GPS Navigation 17.2.5 جدیدترین نسخه سایجیک اندروید

 

Sygic GPS Navigation  یک نرم افزار جی پی اس فوق العاده برای گوشی های اندروید است . تا کنون برنامه های زیادی در زمینه مسیر یابی و GPS معرفی کرده ایم. نرم افزار جی پی اس و مکان نمای  Sygic GPS Navigation پرطرفدار ترین جی پی اس آفلاین در دنیا می باشد. این نرم افزار دارای امکانات فوق العاده ای جهت مسیر یابی و نمایش مکان دقیق می باشد و یکی از مهمترین ویژگی هایی که این نرم افزار را تبدیل به جی پی اس محبوب ایرانیان کرده است پشتیبانی از زبان فارسی می باشد.

نسخه جدید و کرک شده این نقشه  به همراه فایل های دیتا و نقشه ایران را می توانید از سایت پارسی دانلود دانلود نمایید. این نسخه بر روی چند گوشی تست شده و از نظر اجرا هیچ مشکلی ندارد.

 

پک ویژه آندروید شامل بهترین بازی و برنامه های 2017 با دیتای کامل

قرعه کشی 5 تبلت آندرویدی به خریداران آنلاین این بازی

قیمت پشت جلد :  230 هزار تومان قیمت تخفیف خورده برای شما: 15000 تومان

by1 دانلود Sygic GPS Navigation 17.2.5 جدیدترین نسخه سایجیک اندروید

 

نکته اول : برای فعال کردن حالت آینه ای  بر روی شیشه ، روی آیکون HUD در پایین و گوشه سمت راست تصویر  کلیک کنید تا به حالت HUD برید. سپس برای معکوس کردن تصویر برای بازتاب روی شیشه  ، صفحه را لمس کنید و روی دکمه سمت راست فلش ضربه بزنید تا حالت انعکاسی فعال شود

نکته دوم : در ورود اولیه به نرم افزار پیغامی مبنی بر وارد کردن ایمیل به شما داده می شود ، کاربرانی بوده اند که به اشتباه فکر می کنند این ایمیل مربوط به خرید نرم افزار و عدم وجود نسخه فول است در صورتی که نسخه های معرفی شده در سایت ما کاملا فول و کرک شده و تست شده است و این پیغام فقط به منظور آمار گرفتن سازنده نرم افزار از لیست استفاده کنندگان نرم افزار است و شما می توانید با انتخاب گزینه Skip در قسمت پایین نرم افزار به راحتی از شر این پیغام خلاص شده و وارد نرم افزار فول کرک خود شوید .

Sygic GPS Navigation دانلود Sygic GPS Navigation 17.2.5 جدیدترین نسخه سایجیک اندروید

نکته سوم :  پیشنهاد می کنیم در هنگام استفاده از نرم افزار به اینترنت متصل نباشید و یا اتصال نرم افزار به اینترنت را توسط فایروال ها ببنید چرا که ممکن است کرک نرم افزار شناسایی شده و از کار بیفتد.

 

نمونه ای از قابلیت HUD این نسخه به صورت تصویری : 

Sygic GPS Navigation 13.4.1 Final دانلود Sygic GPS Navigation 17.2.5 جدیدترین نسخه سایجیک اندروید

توضیحات : این نسخه دارای ۲ ویژگی جدید و بسیار جالب است . ویژگی اول نمایش دوربین های پلیس که البته در کشور ایران قابل استفاده نیست اما قابلیت دوم قابلیت HUD نرم افزار است که به وسیله آن قادر خواهید بود صفحه گوشی اندرویدی خود را به صورت آینه وار بر روی شیشه جلوی خودرو بازتاب دهید تا بتوانید تصویر آن را از طریق شیشه جلو مشاهده کنید . تصویری از این قابلیت برای درک بهتر این ویژگی در ادامه قرار می دهیم .

 

 امکانات این برنامه :

 • نمایش نقشه ها به صورت ۲ بعدی و ۳ بعدی
 • نمایش مکان دقیق با نام خیابان و محل به صورت فارسی
 • مسیر یابی بین ۲ نقطه
 • راهنمای سخنگوی فارسی برای مسیر
 • نمایش مختصات دقیق محل
 • نمایش علائم و مکان های عمومی در نقشه
 • شامل شهر های بزرگ ایران و جاده های کشور

 

نکته : اگر نسخه های قبلی را بر روی گوشی خود نصب کرده اید قبل از نصب نسخه جدید نسخه های قدیمی را به صورت کامل حذف نمایید و حتما فایل Apk نصبی نسخه قبلی را قبل از نصب از طریق App manager با گزینه Clear Data پاکسازی نمایید .

نکته ۲ : در صورتی که گوشی شما دارای مموری داخلی ۴ ، ۸ ، ۱۶ ، ۳۲ و … است می بایست پوشه Sygic را در این مموری کپی کنید و در صورت کپی کردن در مموری کارت با پیغام دانلود نقشه روبرو می شوید و نقشه ها توسط نرم افزار قابل شناسایی نیست .

 

روش تغییر زبان برنامه:

حهت تغییر زبان برنامه از منوی اصلی در بخش Regional می توانید زبان برنامه و زبان سخنگو را به فارسی تغییر دهید.

 

تصاویری از محیط برنامه :

j1 169x300 دانلود Sygic GPS Navigation 17.2.5 جدیدترین نسخه سایجیک اندروید j2 169x300 دانلود Sygic GPS Navigation 17.2.5 جدیدترین نسخه سایجیک اندروید j3 169x300 دانلود Sygic GPS Navigation 17.2.5 جدیدترین نسخه سایجیک اندروید

 

تلگرام پارسی دانلود

مشخصـات

  گزارش نسخه جدید


  • فرمت: apk | نیازمند اندروید: 2.1+
 • حجم : 156 + 30.3 مگابایت
 • فرمت : apk
 • رده سنی : +3
 • ورژن : v17.2.5
 • اندروید : 4.0.3 و بالاتر
 • امتیاز گوگل پلی : 4.4 از 5
 • منبع : پارسی دانلود
امتیاز دهید :

Loading…اگر در این مطلب سوال و یا مشکلی دارید کارشناسان ما در هميار رايانه به صورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستند تماس از طریق خط ثابت با شماره : 9099071728

تبلیغات

لینک هـای دانـلود

نکـات و راهنمـا

 1. فایل دیتا را دانلود کرده و از حالت فشرده خارج کنید.
 2. پوشه Sygic را در روت مموری یا همان sdcard ( و در صورتی که گوشی شما دارای مموری داخلی است حنما در مموری داخلی کپی کنید ). ( روت مموری یعنی صفحه اصلی مموری یعنی همین اینکه مموری را باز کردید در صفحه اول کپی کنید )
 3. برنامه را نصب کنید و اجرا نمایی
 • برای دانلود فایل ها از آخرین نسخه نرم افزار IDM دانلود منیجر استفاده کنید.
 • در صورتی که بعد از دانلود فایل در هنگام اکسترکت کردن با ارور مواجه شدید به اینجا مراجعه کنید.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
 • فایل هایی که چند پارت دارند را به صورت کامل ( همه پارت ها ) دانلود کنید و در کنار یکدیگر قرار دهید ، سپس پارت اول را انتخاب کرده ، راست کلیک کند و گزینه Extract را کلیک کنید.
 • برای باز کردن فایل های فشرده از نرم افزار WinRAR استفاده کنید.
 • در صورتی که در هنگام اکسترکت کردن اروری مشاهده کردید پارت مورد نظر را Repair کنید مشکل رفع خواهد شد.
 • جهت آموزش تغییر صوت فیلم و سریال ها اینجا کلیک کنید.
 • برای نصب بازی ها و کار با فایل های ISO از نرم افزار Ultra ISO استفاده کنید.
 • برای اجرای فایل ها تصویری با کدک x265 از آخرین ورژن نرم افزار KMPlayer استفاده کنید.

[ad_2]

لینک منبع